miércoles, 10 de agosto de 2011

Noves exploracions a la Font Bordonera


Aquest mes de Juny de 2011 i després de diverses immersions de reconeixement de la part ja explorada, membres del “Ibèric Team Explorer”, concretament:  Guaica Arnisen, Joel Borrazás, , Carlos Gasio,  Antonio Losada, Èric Yherla i Jordi Yherla , han aconseguit anar més enllà en l’exploració d’aquesta surgència.

 


Joel Borrazás, Antonio Losada i Jordi Yherla  moments abans de començar la immersió.
En els treballs d’exploració realitzats,  destaquem tres línees de treball:Primera línia de treball: Localització i exploració de dues importants bombolles d’aire o galeries aèries. 


La més gran i important ha estat batejada com “Bombolla d’en Francesc Llauradó”, en memòria del nostre amic que recentment ens ha deixat. Amb un recorregut de 42 metres des de el punt dels 250 metres i que comença a la fondària dels -38 metres de la galeria “Ariadna”, fins a la zona aèria existent, amb un ascens pràcticament vertical. La zona aèria té unes dimensions de 6 metres de diàmetre i uns 12 metres d’alçada. S’hi reconeix una petita galeria o gatera que en properes exploracions s’intentarà cercar la seva possible continuïtat cap a l’exterior. 

Imatge del sostre de la “Bombolla d’en Francesc Llauradó”
 
L’altra, batejada com a bombolla “Ibèrica” i situada a la galeria d’Ariadna, també té una ascensió quasi vertical  sortint des de el punt que en que aquesta galeria comença a baixar de cota -10 metres. Les dimensions de la zona aèria d’aquesta bombolla són més reduïdes, al voltant dels 4 metres de llargada per 2 metres de amplada i amb una alçada de 2 metres depenent del nivell freàtic, no donant possibilitats de continuïtat.

Joel   a la Galeria d’Ariadna
Aquesta primera línea de treball a estat realitzada per en Joel Borrazás amb l’ajut d’en Carlos Gasio, anant el primer amb un equip de circuït obert i el segon amb un equip de circuït tancat. La durada de les immersions no va ser de més de 80 minuts, amb uns temps de parada descompressiva de 20 minuts. Encara no s’ha acabat d’instal·lar la línia definitivament, ja que la morfologia de alguns trams fa necessària la instal·lació de estaques i similars, restant actualment una línea provisional.

Antonio Losada sortint de la “Galeria del Fang”, una galería que  s’embruta facilment
 
 
 Segona línia de treball:  Prolongació de la “Galeria del Fang”.


En la continuïtat cap a l’oest de la galeria “Ariadna”,  poc després del  pas que duu a  la zona fonda i just quan l’estrat de la galeria es composa d’argiles i sediments, s’acaben els treballs d’exploració duts anteriorment per Proteus als 300m de l’entrada. És en aquest punt on s’inicien els treballs d’exploració d’aquesta galeria. S’han instal·lat 150 metres de línia nova arribant a una zona on la cova esta col·lapsada però que s’hi preveu una continuïtat, la qual formarà part de properes exploracions. Aquesta galeria es caracteritza per tenir molt de sediment, tret diferenciador de la resta de la cavitat. És sobretot en la seva zona inicial on la tornada es realitza en visibilitat molt reduïda. Les dimensions d’aquesta galeria en conjunt té un promig de 8 metres d’amplada per 6 metres d’alçada i,  en punts concrets, hi ha restriccions que causen poques dificultats per passar-hi. 

Aquesta segona línia de treball a estat realitzada per en Joel Borrazás amb la col·laboració de l'Èric Yherla ,  anant el primer amb un equip de circuït obert i el segon en circuit tancat . La durada de la immersió  va ser de 120 minuts, amb uns temps de parada descompressiva de 30 minuts. Encara no s’ha acabat d’instal·lar definitivament i actualment s’està acabant de realitzar la topografia.


                           En aquest enllaç podeu veure un petit vídeo del principi de l’exploració 

Tercera línia de treball: Prolongació de la “Galeria de les Espelmes”.

A falta de nom per part dels primers exploradors, i amb el seu permís, hem batejat provisionalment aquesta galeria com a "Galeria de les Espelmes. En aquesta galeria en Chris Jewell i l'Artur Kozlowski, amb ajuda d'en David Magdalena, van aconseguir passar la zona de les restriccions i instal·lar-hi  150 metres de fil guia donant  continuïtat a la cova. Fins aquest punt la zona havia estat explorada per  "Proteus"  sense poder continuar la degut a la fondària i a la limitació dels equips utilitzats. 

En Carlos Gasio deixant ampolles de contingència

La nova exploració comença a la fondària de menys 62 metres i a una distància de 500 metres des de l'entrada. Aquesta galeria conserva unes dimensions aproximades de 5 metres d’amplada  per  2,70 metres d’alçada, havent-hi tres importants restriccions fins arribar a la punta d’exploració realitzada. És en aquests trams on el pas es fa molt difícil i angost amb l’equip que es necessita per arribar-hi.

La “Galeria de les Espelmes” en el seu tram inicial va agafant fondària uniformement fins arribar al batejat  com a “Pou de Santa Rita” amb una fondària màxima de 81 metres. És des d'aquest punt on s'inicia un suau però continuat ascens fins arribar als 48 metres de fondària,  lloc on es va deixar l’exploració. 

En total es van explorar 175 metres més d’aquesta galeria, instal·lant-hi línia definitiva mesurada per prendre les notes topogràfiques pertinents, tasques que ja han sigut realitzades. La “Galeria de les Espelmes” manté una direcció cap a l’oest i es no descarta la possibilitat que aquesta i la “Galeria del Fang”, en algun punt, poguessin estar connectades.

En Guaica indicant el final de la immersió.


En aquesta tercera línia de treball hi han treballat;  en Joel Borrazás, en Guaica Arnisen, l'Antonio Losada,  en Carlos Gasio i en Jordi Yherla. La logística en la col·locació d’ampolles de contingència va estar a càrrec de l'Antonio Losada i en Carlos Gasio, aquest últim també va ser l’encarregat de donar suport i assistència sota aigua en la llarga parada descompressiva que va realitzar en Jordi Yherla. L'exploració dels nous 175 metres i la instal·lació de la línia va ser realitzat per en Jordi Yherla, portant un equip de circuït tancat model  Megalodon, i essent  una de les immersions més fondes fetes en coves catalanes.  La immersió va tenir una durada de 4 hores i 50 minuts. 3 d’aquestes hores foren realitzant  parades descompressives, tot i que l'anada i la tornada de la zona de les restriccions  es va realitzar amb un scotter "Bonnex". La duresa de la immersió la va marcar la temperatura de l’aigua que era d'11ºC.


L'Ibèric Team Explorer, que continua treballant en aquesta cavitat,  seguirà informant del procés d’aquest treballs.
L’equip IBERIC TEAM EXPLORER

_____________________________________________________________________
NUEVAS EXPLORACIONES EN LA "FONT BORDONERA"

Este mes de Junio ​​de 2011 y tras varias inmersiones de reconocimiento de la parte ya explorada, miembros del "Iberic Team Explorer", concretamente: Guaica Arnisen, Joel Borrazás, Carlos Gasio, Antonio Losada, Eric Yherla y Jordi Yherla, han conseguido ir más allá en la exploración de esta surgencia. En los trabajos de exploración realizados, destacamos tres líneas de trabajo:
Primera línea de trabajo: Localización y exploración de dos importantes burbujas de aire o galerías aéreas.
La más grande e importante ha sido bautizada como "Burbuja de Francesc Llauradó", en memoria de nuestro amigo que recientemente nos ha dejado. Con un recorrido de 42 metros desde el punto de los 250 metros y que comienza en la profundidad de los -38 metros de la galería "Ariadna", hasta la zona aérea existente, con un ascenso prácticamente vertical. La zona aérea tiene unas dimensiones de 6 metros de diámetro y unos 12 metros de altura. Se reconoce una pequeña galería o gatera que en próximas exploraciones intentará buscar su posible continuidad hacia el exterior.
 

La otra, bautizada como "burbuja Ibérica" ​​y situada en la "galería de Ariadna", también tiene una ascensión casi vertical saliendo desde el punto de que en esta galería comienza a bajar de cota -10 metros. Las dimensiones de la zona aérea de esta burbuja son más reducidas, en torno a los 4 metros de largo por 2 metros de anchura y con una altura de 2 metros dependiendo del nivel freático, no dando posibilidades de continuidad.
Esta primera línea de trabajo ha sido realizada por Joel Borrazás con la ayuda de Carlos Gasio, yendo el primero con un equipo de circuito abierto y el segundo con un equipo de circuito cerrado. La duración de las inmersiones no fue de más de 80 minutos, con unos tiempos de parada descompresiva de 20 minutos. Aún no se ha terminado de instalar la línea definitivamente, ya que la morfología de algunos tramos hace necesaria la instalación de estacas y similares, quedando actualmente una línea provisional.

 Segunda línea de trabajo: Prolongación de la "Galería del Fang".
En la continuidad hacia el oeste de la "galería Ariadna", poco después del paso que lleva a la zona profunda y justo cuando el estrato de la galería se compone de arcillas y sedimentos, se acaban los trabajos de exploración llevados anteriormente por Proteus, a los 300m de la entrada. Es en este punto donde se inician los trabajos de exploración de esta galería. Se han instalado 150 metros de línea nueva llegando a una zona donde la cueva esta colapsada pero que se prevé una continuidad, la cual formará parte de próximas exploraciones. Esta galería se caracteriza por tener mucho sedimento, rasgo diferenciador del resto de la cavidad. Es sobre todo en su zona inicial donde la vuelta se realiza en visibilidad muy reducida. Las dimensiones de esta galería en conjunto tienen un promedio de 8 metros de ancho por 6 metros de altura y, en puntos concretos, hay restricciones que causan pocas dificultades para pasar.

Esta segunda línea de trabajo ha sido realizada por Joel Borrazás con la colaboración de Èric Yherla, yendo el primero con un equipo de circuito abierto y el segundo en circuito cerrado. La duración de la inmersión fue de 120 minutos, con unos tiempos de parada descompresiva de 30 minutos. Aún no se ha terminado de instalar definitivamente y actualmente se está terminando de realizar la topografía.

       
Tercera línea de trabajo: Prolongación de la "Galería de les Espelmes".
A falta de nombre por parte de los primeros exploradores, y con su permiso, hemos bautizado provisionalmente esta galería como "Galería de les Espelmes". En esta galería Chris Jewell y Artur Kozlowski, con ayuda de David Magdalena,  conseguieron pasar la zona de las restricciones e instalar en ella 150 metros de hilo guía dando continuidad a la cueva. Hasta este punto la zona había sido explorada por "Proteus" sin poder continuar debido a la profundidad y a la limitación de los equipos utilizados .
          La nueva exploración comienza en la profundidad de  -62 metros y a una distancia de 500 metros desde la entrada. Esta galería conserva unas dimensiones aproximadas de 5 metros de ancho por 2,70 metros de altura, habiendo tres importantes restricciones hasta llegar a la punta de exploración realizada. Es en estos tramos donde el paso se hace muy difícil y angosto con el equipo que se necesita para llegar. La "Galería de les Espelmes" en su tramo inicial va tomando profundidad uniformemente hasta llegar al bautizado como "Pozo de Santa Rita" con una profundidad máxima de -81 metros. Es desde este punto donde se inicia un suave pero continuado ascenso hasta llegar a los -48 metros, lugar donde se dejó la exploración. En total se exploraron 175 metros más de esta galería, instalando en ella línea definitiva medida para tomar las notas topográficas pertinentes, tareas que ya han sido realizadas. La "Galería de les Espelmes" mantiene una dirección hacia el oeste y no se  descarta la posibilidad de que ésta y la "Galería del Fang", en algún punto, pudieran estar conectadas.

Esta tercera línea de trabajo ha sido realizada por; Joel Borrazás,  Guaica Arnisen, Antonio Losada, Carlos Gasio y Jordi Yherla. La logística en la colocación de botellas de contingencia estuvo a cargo de Antonio Losada y Carlos Gasio, este último también fue el encargado de dar apoyo y asistencia bajo agua en la larga parada descompresiva que realizó  Jordi Yherla. La exploración de los nuevos 175 metros y la instalación de la línea fue realizado por Jordi Yherla, llevando un equipo de circuito cerrado modelo megalodon, realizando una de las inmersiones más profunda hecha en cuevas catalanas. La inmersión tuvo una duración de 4 horas y 50 minutos. tres de estas horas fueron realizando parada descompresiva, todo y que la ida y la vuelta a la zona de las restricciones se realizó con un Scotter "Bonnex". La dureza de la inmersión la marcó la temperatura del agua que era de 11 º C. 


El Iberic Team Explorer, que continúa trabajando en esta cavidad, seguirá informando del proceso de estos trabajos. 

 

El equipo IBERIC TEAM EXPLORER