jueves, 30 de junio de 2011

Historia de la Font Bordonera

Historia de la Font Bordonera
La Llegenda
El comte de Sallent i la seva esposa tenien una filla que va tenir la desgràcia de quedar-se cega. Després d’esgotar tots els mitjans que tenien al seu abast per guarir la filla, van prometre que donarien la font Bordonera, de la qual eren senyors, a Santa Maria d’Organyà si la seva filla hi tornava a veure. La filla, Bruniselda, va recuperar-se en un tres i no res, però l’alegria els va fer oblidar la promesa feta. La jove perdé de nou la visió i els seus pares, penedits de tot cor, van renovar la promesa, i no solament això, sinó que van conduir l’aigua fins als seus peus, amb la qual envoltaren el cambril. Aleshores la filla dels comtes va sanar definitivament i no li va tornar mai més la ceguesa que fins llavors tant els havia fet sofrir.
Malgrat tractar-se d’una llegenda, hi ha la còpia d’una escriptura antiga que podia estar relacionada amb aquest fet. Segons el document esmentat, amb data de 15 de juny de l’any 1299, es formalitzà la donació de l’esmentada font per part del senyor Arnau de Sallent i la seva muller, senyora Sància, a nostre Senyor i a Santa Maria d'Organyà, així com als canonges presents llavors i als que hi hauria en l’esdevenidor.
La abertura al aqüífer durant els aiguats del 1982
Les pluges caigudes durant els dies 7 i 8 de Novembre del 1982 van provocar precipitacions de fins a 600m3 per m2, això va provocar el desbordament del riu Segre i el riu Valira . A la Bordonera hi va començar a sortir tal quantitat de aigua que la muntanya no va aguantar tanta pressió i va esclatar, deixant el forat que dona accés a la zona de l’aqüífer. A partir de aquell moment van començar les primeres exploracions.
Historial d’activitats i d’exploració
-1982.  Degut a les riuades del Novembre s’obre l’accés al aqüífer.
-1982 . Un grup de bombers comencen les primeres exploracions.
-1997.  Xavier Garza retorna a l’exploració d’aquesta surgència, no troba continuïtat i realitza la primera topografia de les zones explorades.
-2007.  La “comissió tècnica d’espeleosub” retorna a l’exploració d’aquesta surgència.
-2007.  David Magdalena troba la continuació de la cova per la galeria d’Ariadna ,           ( Ariadna és el nom de la seva filla) , i arriba fins el “pas de l’estrès”.
-2008.  Degut a les crescudes, el forat queda gairebé tancat i membres de la “comissió tècnica d’espeleosub” el neteja i el fa més gran.
-2008.  La Federació Catalana d’Espeleologia atorga el XVII premi “Font i Sagué” a la “comissió tècnica d’espeleobusseig” per els treballs duts a la font Bordonera.
-2010 .  Chris Jewell i Artur Kozlowski amb ajuda de David Magdalena fiquen 150m. de fil guia a la punta feta per en Josep Guarro i Hilari Moreno des dels -58 fins als -62 m.
-2011.  (20 de Maig) S’estrena a Lleida el Documental de Josep Mª Castellví “Els rastres del Tethys”.
-2011. (25 de Maig)  Joel Borrazás descobreix una bombolla a 250 m. de la entrada en la zona dels -38  just després del pas de l’estrès, i en memòria a Francesc Llauradó hi posa el seu nom.
-2011.  (29 de Maig ) Jordi Yherla com bussejador punta aconsegueix arribar a instal·lar 175 m. més de fil guia a la punta de Chris Jewell i Artur Kozlowski , arribant a una fondària màxima de  -81 m.
-2011.  (5 de Juny)  Joel Borrazás descubreix la segona bombolla de la cova situada a la galeria d’Ariadna .
-2011.  (17 de Juny)  Joel Borrazás fica  150 m. de fil guia a la Galeria del Fang a partir del  carret deixat per el equip de “Proteus” a 300 m.  de la entrada i als -48m. De fondària, fins arribar a la cota de -18m.  on troba que la cova està col·lapsada i no hi veu continuació.
L’Ibèric Team Explorer.

----------------------------------------------------------------------


Historia de la “Font Bordonera

La Leyenda

          El conde de Sallent y su esposa tenían una hija que tuvo la desgracia de quedarse ciega. Después de agotar todos los medios que tenían a su alcance para curar a la hija, prometieron que darían la fuente Bordonera, de la que eran señores, en Santa María de Organyà si su hija volvía a ver. La hija, Bruniselda, recuperó en un santiamén, pero la alegría les hizo olvidar la promesa hecha. La joven perdió de nuevo la visión y sus padres, arrepentidos de corazón, renovaron la promesa, y no sólo eso, sino que condujeron el agua hasta sus pies, con la que rodearon el camarín. Entonces la hija de los condes sanó definitivamente y no volvió nunca más la ceguera que hasta entonces tanto los había hecho sufrir.
         
            A pesar de tratarse de una leyenda, está la copia de una escritura antigua que podía estar relacionada con este hecho. Según el documento mencionado, con fecha de 15 de junio del año 1299, se formalizó la donación de dicha fuente por parte del señor Arnau de Sallent y su mujer, don Sancho, a nuestro Señor ya Santa María de Organyà , así como los canónigos presentes entonces y los que habría en el futuro.

La abertura en el acuífero durante los aguaceros de 1982
        
           Las lluvias caídas durante los días 7 y 8 de Noviembre de 1982 provocaron precipitaciones de hasta 600m3 por m2, lo que provocó el desbordamiento del río Segre y el río Valira. En la Bordonera empezó a salir tal cantidad de agua que la montaña no aguantó tanta presión y estalló, dejando el agujero que da acceso a la zona del acuífero. A partir de ese momento empezaron las primeras exploraciones.

Historial de actividades y de exploración

-1982. Debido a las riadas de Noviembre se abre el acceso al acuífero.

-1982. Un grupo de bomberos comienzan las primeras exploraciones.
 
-1997. Xavier Garza retoma la exploración de esta surgencia, no encuentra
continuidad y realiza la primera topografía de las zonas exploradas.

-2007. La "comisión técnica de espeleosub" retoma la exploración de esta surgencia.

-2007. David Magdalena encuentra la continuación de la cueva por la galería de Ariadna, (Ariadna es el nombre de su hija), y llega hasta el "pas del estrés".

-2008. Debido a las crecidas, el agujero queda casi cerrado y miembros de la "comisión técnica de espeleosub" lo limpia y lo hace más grande.

-2008. La Federación Catalana de Espeleología otorga el XVII premio "Font i Sagué" en la "comisión técnica de espeleobuceo" por los trabajos llevados en la “font Bordonera”.

-2010. Chris Jewell y Artur Kozlowski con ayuda de David Magdalena instalan 150m. de hilo guía en la punta hecha por Josep Guarro y Hilari Moreno desde los -58 hasta los -62 m.

-2011. (20 de Mayo) Se estrena en Lleida el documental de Josep M ª Castellví "Los rastros del Tethys".
 
-2011. (25 de Mayo) Joel Borrazás descubre una burbuja a 250 m. de la entrada en la zona de los -38 justo después del “pas del estrés”, y en memoria a Francesc Llauradó le pone su nombre.

-2011. (29 de Mayo) Jordi Yherla como buceador punta consigue llegar a instalar 175 m. más de hilo guía en la punta de Chris Jewell y Artur Kozlowski, llegando a una profundidad máxima de -81 m.

-2011. (5 de Junio) Joel Borrazás descubre la tercera burbuja de la cueva situada en la “galería de Ariadna”.

-2011. (17 de Junio) Joel Borrazás instala 150 m. de hilo guía en la “Galería del Fang” a partir del carrete dejado por el equipo de "Proteus" a 300 m. de la entrada y los -48m. de profundidad, hasta llegar a la cota de -18m. donde encuentra que la cueva está colapsada y no ve continuación.
 
Iberic Team Explorer.

No hay comentarios:

Publicar un comentario